Featured Institution

קרן השנה

הקרן שמבטיחה נתינת תרומה לצדקה עבורך בכל יום ויום של השנה     

הרבי מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, יסד, לפני יותר משישים שנה, את "קרן השנה" – שע"י "מחנה ישראל" - קרן מיוחדת שתורמים לה בתחילת השנה, וממנה מחלקים לצדקה פעמיים בכל יום (ובערבי שבתות וחגים גם עבור השבתות והחגים). הרבי דיבר בתחלת כל שנה על ייחודה של קרן זו, ועורר את כולם לתרום לה. הרבי הוסיף, שראוי לתרום סכום המתאים למספר ימות השנה, וכן שיש לתרום עבור כל אחד ואחת מבני המשפחה, וגם עבור ידידים ומכרים כו'.

התרומה לקופה קדושה זו שיסד הרבי ומתנהלת ברוחו ולתועלת מוסדותיו, תבטיח ותחזק את המשך פעילות מוסדותיו הקדושים ואת ההליכה בדרכיו ובאורחותיו אשר הורנו נצח סלה ועד

 

מספר הימים של שנת תשע"ח הבעל"ט, הוא: שנ"ד - 354.

 

בחר סכום התרומה

$36 ליום $12,744 $3 ליום $1,062 $0.25 ליום $88.50
$18 ליום $6,372 $2 ליום $708 $0.18 ליום $63.72
$10 ליום $3,540 $1 ליום $354 $0.10 ליום $35.40
$5 ליום $1,770 $0.50 ליום $177  


Required שדה חובה המידע שלך

תואר:
Required שם פרטי:
Required שם משפחה:

פרטי כרטיס אשראי


Cards Accepted


כתובת לקבלת אישור

.

אנא צרו קשר איתי בעתיד אודות תרומות נוספות.